Członkowie Rady

  • Wojciech Jaworski - Przewodniczący

  • Edward Trębski - Wiceprzewodniczący

  • Andrzej Lach - Sekretarz

  • Roman Chmielak - Członek

  • Mirosław Jaroń - Członek

  • Zbigniew Kowalczyk - Członek

  • Michał Wieczorek - Członek

Zadania statutowe

Wybrane zadania i odpowiedzialności - Statut uchwalony dnia 20.02.1995r z późniejszymi zmianami.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada składa się z 7 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy posiadają wpłacone pełne udziały określone w Statucie oraz 1- rocznym stażem Członka Spółdzielni.

Członków Rady wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby Członków Rady w tym Przewodniczącego albo Zastępcy.

Rada może powoływać rzeczoznawców dla zbadania określonej sprawy.

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, informacji, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

Członkowie Rady nie mogą uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Członek Rady winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.

Spółdzielnia nie może bez zgody Rady Nadzorczej wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, będącym Członkiem Rady Nadzorczej, zarówno w czasie trwania (posiadania) mandatu Członka Rady jak i przez okres jednego roku po wygaśnięciu tego mandatu chyba, że zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie Członka Rady Nadzorczej.

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia