Zakład pracy chronionej

Jesteśmy firmą o statusie Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych, dla których praca jest bardzo ważnym elementem społecznej aktywności. Współpraca z nami to nie tylko korzyści ekonomiczne wynikające z ulg podatkowych, to również wspieranie ważnych celów społecznych jak aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych i zmniejszanie obszarów wykluczenia.

Przywileje płynące ze statusu

  • - Możliwość udzielania ulg podatkowych dla zamawiających wyroby.
  • - Utrzymywanie specjalnego funduszu zakładowego, z którego finansowane są przedsięwzięcia o charakterze rehabilitacyjnym i adaptacyjnym.

Obowiązki płynące ze statusu

  • - Utrzymywanie opieki lekarskiej dla zatrudnionych.
  • - Zapewnienie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 50% ogółu zatrudnionych to osoby niepełnosprawne, w tym 20 % z I i II grupami niepełnosprawności.

Korzyści ekonomiczne dla zamawiających

Ulga we wpłatach na PFRON.

Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu przez nabywcę wyrobów SIZEI

  1. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję.

  2. Kwota obniżenia KO stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników SIZEI (WN) i wskaźnika udziału przychodów WP.

KO = WN * WP

WN - Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników - stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika w wysokości 6%.

WP - Wskaźnik udziału przychodów - stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży wyrobów w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu przez SIZEI.  

Informację o kwocie obniżenia SIZEI przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności

Награды

Награды
Награды
Награды
Награды